Særligt om advokatbistand, værgemål og bisidder

Myndighedsteamet skal sørge for, at borgeren får gratis advokatbistand i sager om:

  • tilbageholdelse i boligen, hvor tilbud om advokat skal gives så tidligt som muligt og senest samtidig med, at afgørelse om tilbageholdelse træffes efter servicelovens § 127 (se nærmere under den konkrete instruks for § 127).
  • optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129 stk. 1 og § 129a, hvor tilbud om advokat gives, når det besluttes at udfærdige indstilling om optagelse i særligt botilbud. (se nærmere under den konkrete instruks for § 129 og § 129a)
  • Fra 1. januar 2020: § 127 ophæves og erstattes af hjemler til fastholdelse m.v. i §§ 124d og 136d.

Efter § 6 i magtanvendelsesbekendtgørelsen har kommunen pligt til at benytte de advokater, der er udpeget af Familieretshuset. Dog kan den, der iværksættes foranstaltninger over for, efter § 7 i bekendtgørelsen altid vælge sin egen advokat, men kommunen skal i så fald påse, at en advokat, som er privat antaget, ikke bliver inhabil på grund af forholdet mellem klienten og klientens ægtefælle, pårørende m.fl.
NB! Pårørende eller andre kan ikke pege på en advokat på borgerens vegne.
Udgiften til advokat i form af salær og transport afholdes af myndighed.

Har borgeren ikke allerede en værge, skal kommunen i sager om optagelse i særligt botilbud sørge for, at en sådan beskikkes. Ansøgning om værgemål fremsendes til Familieretshuset senest sammen med indstillingen om optagelse i et særligt botilbud. Der henvises til Familieretshusets vejledning om værgemål for voksne. Se mere her.

Advokatbistand og værgemål udelukker ikke borgeren fra at benytte en bisidder, der kan være til støtte for den pågældende under sagen.