Registrering, indberetning og tidsfrister

Hver gang der iværksættes magtanvendelse, skal indgrebet registreres og indberettes til CSS hovedpostkassen: socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. til det relevante team. Brug skemaerne, der er udarbejdet af Socialstyrelsen. Magtanvendelse, der er omfattet af nødværge eller nødret registreres og indsendes i lighed med øvrige magtanvendelser.

Vejledning og registreringsskemaerne findes på socialstyrelsens hjemmeside

socialstyrelsens hjemmeside

Bemærk, at skemaerne også kan udfyldes via Nexus.

Skema 1

Skema 1 og bilag til skema 1 benyttes til registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse, jf. SEL §§ 125, 126, 126 a, 127 og 128. Medarbejderen skal registrere episoden straks eller senest dagen efter den har fundet sted. Lederen har pligt til at indberette magtanvendelsen, dvs. indsende skemaet hver måned. 

Skema 2

Skema 2 benyttes til registrering og indberetning af akut magtanvendelse, jf. SEL § 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som myndighedsteamet ikke har givet tilladelse til. Medarbejderen skal registrere episoden straks og senest dagen efter den har fundet sted. Lederen skal indberette magtanvendelsen senest på 3. dagen efter magtanvendelsen har fundet sted.
Det relevante team i kommunen vurderer, om den akutte magtanvendelse ligger inden for loven, og sender brev til borger/pårørende herom inkl. klagevejledning. Skabelon hentes i Nexus.

Skema 3

Skema 3 benyttes til registrering og indberetning af magtanvendelse, jf. SEL § 129. Leder af det modtagende tilbud registrerer på skema 3 senest med udgangen af den måned, hvor flytning er gennemført. Indberetninger sendes hvert kvartal.

Indberetning - hvordan

Indsendelse på borgere tilknyttet team Sundhed, træning og ældre skal ske til mailadressen: socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. Visitationen.

Indsendelse på borgere tilknyttet team Voksne med særlige behov skal ske til mailadressen: socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. Team særlige behov.

  • med sikker post til Socialtilsyn Hovedstaden (socialtilsyn@frederiksberg.dk), hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden og
  • til Borgerens egen handlekommune (sikker post), hvis denne er en anden end Gribskov Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag i Nexus.

Vejledning til skemaer

Socialstyrelsens vejledning til skemaerne kan ses her