Grundlæggende betingelser for magtanvendelse

Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Magtanvendelse er kun lovligt, hvis følgende grundlæggende betingelser er opfyldt:

  • personen har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne (fx skal personer med demens skal være udredt for demens), og han/hun er visiteret til hjælp (§§ 83-87 eller §§ 101-104).
  • Alt hvad der er muligt, skal forinden være foretaget for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.
  • Magtanvendelsen skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået (= mindst indgribende foranstaltning, der kan opfylde formålet).
  • Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende således, at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

Herudover skal alle krav for den konkrete af de 8 magtbestemmelser være opfyldt. Se hertil den konkrete instruks for den pågældende type magtanvendelse.