Ansøgning om tilladelse til magtanvendelse

Inden der iværksættes magtforanstaltninger, skal det relevante myndighedsteam have givet tilladelse.
For borgere tilknyttet team Voksne med særlige behov rettes henvendelse til:

socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. Team særlige behov.

For borgere tilknyttet team Sundhed, træning og ældre rettes henvendelse til:

socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. Visitationen.

Der skal dog ikke forudgående søges om tilladelse til magtanvendelser i forbindelse med udøvelse af nødværgeret eller nødret og heller ikke akut magtanvendelse i de tilfælde, hvor det kan komme på tale.

Fremgangsmåde ved ansøgning

  • Lederen af tilbuddet fremsender ansøgning om tilladelse til anvendelse af magt til det relevante myndighedsteam, hvori der angives hvilket indgreb, der anses for nødvendigt og dokumentation for, at betingelserne for magtanvendelse er opfyldt. 
  • En evt. værges bemærkninger (eller hvis en sådan ikke findes – nærmeste pårørendes bemærkninger) til foranstaltningen skal fremgå.

Bemærk, at ansøgning om magtanvendelse skal behandles af borgers handlekommune.

Skemaet kan findes i Nexus.

Hvis du ikke har Nexus, kan du finde ansøgningsskemaet her:

Ansøgningsskema

Bemærk, at ansøgning om magtanvendelse skal behandles af borgers handlekommune.  

Fremgangsmåde ved akut magtanvendelse

Beslutning om akut magtanvendelse træffes på stedet af personalet, der er til stede, når en situation opstår. Ved et akut indgreb foreligger der ikke formelt en myndighedsafgørelse, men det pågældende personale har truffet en afgørelse på kommunens vegne. Borger kan klage over den akutte magtanvendelse til Ankestyrelsen og skal derfor vejledes om denne mulighed. Det sker i praksis ved, at det relevante myndighedsteam i forbindelse med vurderingen af magtanvendelsens lovlighed sender borger et brev med sin vurdering inkl. klagevejledning.