Akut magtanvendelse

Den eneste form for akut magtanvendelse – dvs. uden forudgående tilladelse fra kommunens myndighedsteams, der efter serviceloven lovligt kan foretages, er fastholdelse og føring af en borger til et andet opholdsrum (Servicelovens § 126). Se hertil den konkrete instruks herom. Bilag C Instruks for fysisk fastholdelse og føring til et andet rum (SEL § 126 ).
Enhver anden form for magtanvendelse uden forudgående tilladelse fra kommunens myndighedsteams vil være ulovlig, men kan efter omstændighederne falde ind under den ulovlige (men straffrie) magtanvendelse, der kan ske via nødværge og nødret.
Beslutning om akut magtanvendelse træffes på stedet af personalet, der er til stede, når en situation opstår. Ved et akut indgreb foreligger der ikke formelt en myndighedsafgørelse, men det pågældende personale har truffet en afgørelse på kommunens vegne. Borger kan klage over den akutte magtanvendelse til Ankestyrelsen og skal derfor vejledes om denne mulighed. Det sker i praksis ved, at det relevante myndighedsteam i forbindelse med vurderingen af magtanvendelsens lovlighed sender borger et brev med sin vurdering inkl. klagevejledning.
Den 1. januar 2020 ændres reglerne for fastholdelse og føring. § 126 ophæves. Der indføres i stedet regler om, at fysisk guidning, afværgehjælp og fastholdelse m.v. er faktisk forvaltningsvirksomhed.