Bilag G - Optagelse i særlige botilbud uden samtykke (SEL § 129)

Der findes fire muligheder for magtflytninger:

 • ”Absolut påkrævet”- flytning via en indstilling til Familieretshuset (§ 129, stk. 1)
 • Flytninger via kommunal afgørelse og tiltrædelse af værge/fremtidsfuldmægtig (§ 129, stk. 2 og 3).
 • ”Egen-interesse”- flytninger via en indstilling til Familieretshuset (§ 129, stk. 4) 
 • ”Til væsentlig fare”- flytning via indstilling til Familieretshuset (§ 129a)

I de 3 første situationer kan magtflytning ske til midlertidige botilbud (servicelovens § 107) eller til en varig boform (servicelovens § 108/ almenboliglovens § 105), mens ”Til væsentlig fare-flytning” kan ske til varigt botilbud efter Servicelovens § 108.

1. ”Absolut påkrævet”- flytning via Familieretshuset (SEL § 129, stk. 1) 

SEL § 129-flytninger skal anvendes, når flytningen skyldes, at

 • den fornødne hjælp ikke kan gives i personens hidtidige bolig (kan også i sjældne tilfælde være den hidtidige bolig på plejehjem eller i botilbud), eller
 • det plejehjem eller botilbud, som borgeren hidtil har boet på, lukker eller skal nedlægges, eller
 • når borgeren skal overgå fra et botilbud for børn og unge til et botilbud for voksne.

Betingelser 

Grundbetingelser (§§124-124a-betingelser)

 • Borgeren har en nedsat psykisk funktionsevne
 • Alle andre muligheder end flytning har forgæves været forsøgt eller overvejet

Specifikke betingelser (§ 129, stk. 1-betingelser)

 • Borgeren skal enten modsætte sig flytningen eller mangle evnen til at give samtykke

og

 1. flytningen er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og
 2. hjælpen kan ikke gennemføres i personens hidtidige bolig, og
 3. den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger, og
 4. den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og
 5. det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning

Det forudsættes, at der som udgangspunkt er tale om optagelse i et særligt botilbud, en plejebolig eller lignende med henblik på varigt ophold, men reglen kan også anvendes ved flytning mellem midlertidige botilbud.

Se mere i principafgørelse 11-18, der gennemgår betingelserne for § 129, stk. 1, og evt. magtanvendelsesvejledningens pkt. 55.

Sagsproces i forbindelse med udarbejdelse af indstilling til Familieretshuset 

 1. Myndighed reserverer den specifikke bolig, som er påtænkt anvendt til borgeren, som ønskes tvangsflyttet. En magtanvendelsesflytning efter SEL § 129, stk. 1, har højeste prioritering til bolig, da magtflytning er udtryk for, at vi ikke kan give den nødvendige støtte i den hidtidige bolig.
 2. Myndighed påbegynder – efter godkendelse fra teamleder - udarbejdelse af udkast til indstilling. Udkastet skal indeholde en redegørelse for
  a. grundlaget for, at lovens betingelser anses for opfyldt (§ 129, stk. 1 –betingelserne)
  b. den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne (§ 124-betingelserne)
  c. den hjælp og pleje (især §§ 83 og 85), der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstilling om optagelse i et særligt botilbud blev besluttet (§ 124a-betingelserne.
  d. den specifikke bolig (herunder nøjagtig adresse og navn på plejehjemmet/botilbuddet), indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed.
  e. personens egne samt de pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til flytningen.
  f. hvis borgeren ikke har en værge, udarbejdes en anmodning om beskikkelse af værge. Anmodningen skal senere sendes med indstillingen om magtflytning.
  g. Indstillingen godkendes endeligt af Fagchef for Myndighed i CSS, før den sendes til advokat og Familieretshuset. Vær opmærksom på, at Familieretshuset har et særligt skema, der skal bruges. Skemaet kan hentes på Familieretshusets hjemmeside eller her.
   
 3. Videresendelse til advokat (se SEL § 132)
  a. Hvis personlig værge og pårørende er enige i valg af det tilbud, vi agter at flytte borgeren til, sendes sagen til advokaten med henblik på dennes stillingtagen til ønsket om magtflytning.

  b. Hvis personlig værge og pårørende ikke er enige i valget af tilbud, skal der først træffes afgørelse om tilbuddet med klagevejledning til Ankestyrelsen. Der vejledes i den forbindelse om retten til frit valg efter SEL § 108, stk. 2 og almenboliglovens § 58 a. Dvs. retten til at vælge et andet tilsvarende botilbud. Når der er opnået enighed om valget af botilbud eller afklaret ved afgørelse fra Ankestyrelsen, sendes sagen videre til advokaten.

 4. Fremsendelse til Familieretshuset

  a. Når svar er modtaget fra advokaten, sendes det sammen med indstillingen til Familieretshuset med henblik på, at Familieretshuset træffer afgørelse.
  b. En eventuel anmodning om beskikkelse af værge vedlægges.
  c. En eventuel anmodning om suspension af opsættende virkning, dvs. anmodning om tilladelse til straks-flytning skal vedlægges. Der skal altid ved flytning direkte fra sygehus overvejes, om der er grundlag for at anmode om suspension af den opsættende virkning.

   

 5. Når Familieretshuset har godkendt magtflytningen (skal ske inden for 2 uger, jf. SEL § 131), vil flytning kunne ske tidligst 4 uger efter Familieretshusets afgørelse, da klage til Ankestyrelsen er tillagt opsættende virkning i disse sager.

  Klagefristen skal derfor være udløbet, før der flyttes jf. Retssikkerhedslovens § 72, stk. 5

  Når ganske særlige grunde af ren faglig og støttemæssig art (ikke økonomi) taler for det, kan Familieretshuset efter anmodning suspendere den opsættende virkning af klage, så borgeren kan flyttes straks – Retssikkerhedslovens § 72, stk. 5.

2. Myndigheds afgørelse om flytning (SEL § 129, stk. 2 og 3) 

Betingelser

Flytninger efter SEL § 129, stk. 2 og 3 anvendes, hvis borgeren har en erhvervet fremadskridende lidelse, som det fx kan ses ved fremskreden demens, og hvor ophold i et botilbud, herunder et andet botilbud, med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp.

Grundbetingelser (§§124-124a-betingelser)

 • Borgeren har en nedsat psykisk funktionsevne
 • Alle andre muligheder end flytning har forgæves været forsøgt eller overvejet

Specifikke betingelser (§ 129, stk. 2 og 3-betingelser)

 1. Hverken borgeren eller den personlige værge (stk. 2) / fremtidsfuldmægtigen (stk. 3) må modsætte sig flytningen (i modsat fald skal sagen behandles efter § 129, stk. 1, dvs. efter instruksens pkt. 1.1 ovenover) og
 2. Borgeren mangler evnen til at give samtykke og
 3. Den psykiske funktionsnedsættelse skal være en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende (fx demens).
 4. Ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og
 5. Det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende.

Sagsproces, når kommunen selv træffer afgørelsen

1. Myndighed reserverer den specifikke bolig, som er påtænkt borgeren, som ønskes tvangsflyttet. En magtanvendelsesflytning efter SEL § 129, stk. 2 eller stk. 3, har højeste prioritet, da magtflytning er udtryk for, at vi ikke kan give den nødvendige støtte i den hidtidige bolig

2. Myndighed undersøger, om borgeren har en personlig værge.

 • Hvis borgeren har en værge, skal flytning ske efter § 129, stk. 2, dvs. værgen må ikke modsætte sig indstillingen.
 • Hvis ikke borgeren har en værge undersøges, om borger har oprettet en fremtidsfuldmagt, der omfatter flytninger som nævnt i § 129, stk. 2. Hvis det er tilfældet, skal flytning ske efter § 129, stk. 3, og indstillingen om flytning skal tiltrædes af fremtidsfuldmægtigen.
 • Hvis borgeren hverken har en værge eller har oprettet en fremtidsfuldmagt, skal der indsendes anmodning til Familieretshuset om beskikkelse af værge, idet værgens samtykke i så fald er nødvendigt for, at vi kan magtflytte efter § 129, stk. 2.

3. Myndighed påbegynder samtidig – efter godkendelse fra teamleder - udarbejdelse af udkast til afgørelse om magtflytning. Udkastet skal indeholde en redegørelse for:

a. grundlaget for, at lovens betingelser anses for opfyldt (§ 129, stk. 2 –betingelserne)
b. den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne (§ 124-betingelserne)
c. den hjælp og pleje (især §§ 83 og 85), der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstilling om optagelse i et særligt botilbud blev besluttet (§ 124a-betingelserne.
d. den specifikke bolig (herunder nøjagtig adresse og navn på plejehjemmet/botilbuddet), indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed.
e. personens egne samt de pårørendes bemærkninger til flytningen.

4. Når den beskikkede personlige værge (eller fremtidsfuldmægtigen) har tiltrådt indstillingen om, at borgeren bliver magtflyttet, træffer teamleder eller fagchef afgørelse om magtflytning efter henholdsvis § 129, stk. 2 eller 3.

Hvis værgen/fremtidsfuldmægtigen ikke samtykker, skal sagen viderebehandles efter instruksens pkt. 1.1, dvs. efter § 129, stk. 1 som en indstilling til Familieretshuset.

3. ”Egen interesse” - flytning via Familieretshuset (SEL § 129, stk. 4) 

I sjældne tilfælde kan det være i borgerens egen interesse at flytte en borger, der allerede ER beboer på et plejehjem eller i et botilbud, selv om de strenge betingelser i § 129, stk. 1, ikke er opfyldt. Det kan være fordi, alle borgerens nærtstående bor i eller er flyttet til en anden landsdel. Hvis der opstår sådanne situationer, kan det i ganske særlige tilfælde indstilles til Familieretshuset, at der foretages en magtflytning.

Specifikke betingelser (§ 129, stk. 4-betingelser)

 • Borgeren er allerede beboer på et plejehjem eller i et botilbud.
 • Borgeren mangler evnen til at give samtykke
 • Flytningen skønnes i borgerens egen interesse, fx for at komme geografisk væsentligt tættere på nære pårørende.

Når teamleder eller fagchef har godkendt, at de særlige betingelser i § 129, stk. 4, er opfyldt, følges samme procedure som nævnt ovenfor (dog med undtagelse af fremsendelse til advokat).

4. ”Til væsentlig fare-flytning via Familieretshuset (SEL § 129a)

I særlige undtagelsesvise tilfælde kan myndighed indstille til Familieretshuset at træffe afgørelse om at en person med betydelig og varigt nedsat funktionsevne som følge af en sindslidelse, som modsætter sig flytning, eller som mangler evnen til at give samtykke heri, skal optages i et bestemt botilbud efter Servicelovens § 108.

Bestemmelsen kan kun tages i brug i særlige og undtagelsesvise tilfælde, hvor det ikke har været muligt at motivere den pågældende beboer til at samtykke i flytningen, og hvor det med socialpædagogiske metoder og øvrige indsatser fx misbrugsbehandling, har været forsøgt at forebygge borgerens farlige, truende eller chikanerende adfærd.

Bemærk, at bestemmelsen ikke omfatter demente.

Betingelser 

Grundbetingelser (§§124-124a-betingelser)

 • Borgeren har en nedsat psykisk funktionsevne
 • Alle andre muligheder end flytning har forgæves været forsøgt eller overvejet

Specifikke betingelser, jf. § 129a

 • Borgeren skal enten modsætte sig flytningen eller mangle evnen til at give samtykke

og

 1. den pågældende er til væsentlig fare for eller udviser en særligt truende eller en særligt chikanerende adfærd over for øvrige beboere eller personale,
 2. det er uforsvarligt over for øvrige beboere eller personalets sikkerhed ikke at sørge for flytning,
 3. forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet og
 4. det kan godtgøres, at det nye botilbud er bedre egnet til at imødekomme den pågældendes støttebehov.

Det afgørende for en afgørelse efter SEL § 129a er altså borgerens adfærd. Hvis borgeren trods indsatser fastholder sin farlige, særligt truende ellers særligt chikanerende adfærd, kan borger være omfattet af bestemmelsen. Er adfærden systematisk i forhold til fx er være gentagende i særlige situationer og over for bestemte personer, herunder at beboerens måde at opleve og fortolke tilværelsen på afstedkommer et særligt konfliktfyldt forhold til andre, kan den pågældende også være omfattet af målgruppen.

Sagsproces i forbindelse med udarbejdelse af indstilling til Familieretshuset 

1. Myndighed reserverer den specifikke bolig, som er påtænkt anvendt til borgeren, som ønskes tvangsflyttet.

2. Myndighed påbegynder – efter godkendelse fra relevant teamleder - udarbejdelse af udkast til indstilling. Udkastet skal indeholde en redegørelse for

a. grundlaget for, at lovens betingelser anses for opfyldt (§ 129a –betingelserne)
b. den nødvendige faglige dokumentation for sindslidelsen og den deraf følgende betydelige og varigt nedsatte psykiske funktionsevne (§ 124 og 124a-betingelserne),
c. den nødvendige dokumentation for, at den pågældende er til væsentlig fare for eller udviser en særligt truende eller en særligt chikanerende adfærd, og denne adfærds indvirkning på øvrige beboere eller personale,
d. den hjælp, den socialpædagogiske bistand og de øvrige indsatser efter lovens afsnit V, der har været iværksat eller tilbudt den pågældende for at forebygge vedkommendes farlige, truende eller chikanerende adfærd, før indstilling om optagelse i et bestemt botilbud blev besluttet,
e. indretningen af den nye bolig og personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed, og
f. personens egne, de pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til flytningen, herunder hvorvidt de klageberettigede efter § 134, stk. 3, kan tiltræde kommunalbestyrelsens indstilling

3. Videresendelse til advokat (se SEL § 132)
En afgørelse om flytning uden samtykke er et væsentligt indgreb i borgerens selvbestemmelsesret. Når vi har besluttet at indstille til Familieretshusets beslutning om at flytte borger uden samtykke, skal vi sende sagen til advokaten.

4. Fremsendelse til Familieretshuset

a. Når svar er modtaget fra advokaten, sendes det sammen med indstillingen til Familieretshuset med henblik på, at Familieretshuset træffer afgørelse.
b. En eventuel anmodning om beskikkelse af værge vedlægges.
c. En eventuel anmodning om suspension af opsættende virkning, dvs. anmodning om tilladelse til straks-flytning skal vedlægges. Der skal altid ved flytning direkte fra sygehus overvejes, om der er grundlag for at anmode om suspension af den opsættende virkning.

g. Når Familieretshuset har godkendt magtflytningen (skal ske inden for 2 uger, jf. SEL § 131a), vil flytning kunne ske tidligst 4 uger efter Familieretshusets afgørelse, da klage til Ankestyrelsen er tillagt opsættende virkning i disse sager.

Klagefristen skal derfor være udløbet, før der flyttes jf. Retssikkerhedslovens § 72, stk. 5

Når ganske særlige grunde af ren faglig og støttemæssig art (ikke økonomi) taler for det, kan Familieretshuset efter anmodning suspendere den opsættende virkning af klage, således at borgeren kan flyttes straks – Retssikkerhedslovens § 72, stk. 5.

5. Bistand fra politiet til flytning
I særlige tilfælde, når det ikke på anden måde med socialpædagogiske tiltag er muligt, kan politiets bistand søges.

5. Registrering og indberetning 

Når der er truffet beslutning om optagelse i særlige botilbud og flytningen er gennemført, skal lederen af det modtagende botilbud foretage registrering på Servicestyrelsens skema 3, senest med udgangen af den måned hvor flytningen er gennemført. 

6. Særligt om advokatbistand 

Myndighed skal sørge for, at borgeren får gratis advokatbistand i sager om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129, stk. 1 og § 129a.

I følge § 6 i magtanvendelsesbekendtgørelsen har kommunen pligt til at benytte de advokater, der er udpeget af Familieretshuset. Se mere her. Dog kan den, der iværksættes foranstaltninger over for, efter § 7 i bekendtgørelsen altid vælge sin egen advokat, men kommunen skal i så fald påse, at en advokat, som er privat antaget, ikke bliver inhabil på grund af forholdet mellem klienten og klientens ægtefælle, pårørende m.fl.

NB! Pårørende eller andre kan ikke pege på en advokat på borgerens vegne.
Udgiften til advokat i form af salær og transport afholdes af myndighed.

7. Efter 1. januar 2020

§ 129 ændres ved, at stk. 2, 3 og 6 om de mentalt svækkende (demens) udskilles til en ny bestemmelse i § 136f.

§ 129 gælder derefter alle med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Indholdet i ny § 136f vil være uændret i forhold til tidligere.