Bilag E - Instruks for tilbageholdelse i boligen (SEL § 127)

1. Lovens betingelser for tilbageholdelse i boligen (SEL § 127) 

Følgende betingelser skal være opfyldt, før personalet med fysisk magt (fastholdelse) kan forhindre en beboer i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen:

 • borgeren har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp (§§ 83-87 eller §§ 101-104).
 • hvis borgeren er i stand til at give informeret samtykke, skal alt hvad der er muligt, forinden være foretaget for at opnå borgerens frivillige medvirken.
 • der er nærliggende risiko for, at den pågældende ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og
 • forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko
 • lovens andre muligheder for magt (alarm eller særlige døråbnere) skal være forgæves forsøgt eller overvejet.
 • Der skal foreligge en forudgående tilladelse fra myndighed på tilbageholdelse og tilbageføring til boligen.
 • Tilladelsen skal være tidsbegrænset (og skal revurderes løbende og senest 8 måneder efter tilladelsen er givet, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens § 8).

OBS! Tilbageholdelsen må udelukkende ske ved hjælp af fysisk fastholdelse, dvs. ved brug af personalets hænder og/eller arme.

Tilbageholdelsen må ikke ske ved hjælp af f.eks. redskaber eller låst dør.

Ifølge socialministeriets magtvejledning (vejledning nr. 9043 af 29. januar 2018) skal der - inden tilbageholdelse i boligen kan besluttes - f.eks. foreligge en konkret viden om, at personen ofte forlader boligen, og/eller vedvarende udtrykker ønske om at forlade boligen.

Der skal være en nærliggende risiko for, at borger ved at forlade boligen/tilbuddet er i fare for at påføre sig selv eller andre væsentlig personskade. Det kan f.eks. være, hvis der tæt på tilbuddet er en mose, en å eller en trafikeret vej, som borgeren tidligere er søgt hen mod.

Det er således ikke tilstrækkeligt at have en formodning om, at borgeren vil forlade boligen og derved udsætte sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade.

Der er ikke hjemmel til at føre borgeren tilbage til et lokale med låst dør. Fysiske indgreb i form af at føre en borger tilbage skal kombineres med tryghedsskabende initiativer m.v. og forudsætter således altid, at der er personale eller andre tilstede, som kan yde denne hjælp.

Da behovet kan ændre sig i forhold til den enkeltes helbredstilstand og oplevelse af fortrolighed med omgivelserne, skal det løbende vurderes, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Den pågældende kan tilpasse sig hurtigere til nye omgivelser end forventet eller f.eks. påbegynde diverse aktiviteter, som mindsker eller fjerner behovet for tilbageholdelse.

Særligt om advokatbistand 

 • Myndighed skal sørge for, at borgeren får gratis advokatbistand i sager om tilbageholdelse i boligen efter servicelovens § 127.
 • I følge § 6 i magtanvendelsesbekendtgørelsen har kommunen pligt til at benytte de advokater, der er udpeget af Familieretshuset. Dog kan den, der iværksættes foranstaltninger over for, efter § 7 i bekendtgørelsen altid vælge sin egen advokat, men kommunen skal i så fald påse, at en advokat, som er privat antaget, ikke bliver inhabil på grund af forholdet mellem klienten og klientens ægtefælle, pårørende m.fl.

NB! Pårørende eller andre kan ikke pege på en advokat på borgerens vegne.

Udgiften til advokat i form af salær og transport afholdes af myndighed.

Personer omfattet af foranstaltninger efter servicelovens § 127 skal underrettes om adgangen til at rette henvendelse til Folketingets udvalg i henhold til grundlovens § 71, stk. 7, om tilsyn med personer, der er underkastet administrativ frihedsberøvelse. Dette gælder også, hvis der er givet samtykke til foranstaltningen, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens § 18.

Efter servicelovens § 135 kan afgørelser om tilbageholdelse i boligen m.v. efter servicelovens § 127 kræves forelagt rettet efter retsplejelovens regler i kapitel 43a. Klagefristen er 4 uger efter meddelelse af Ankestyrelsens afgørelse.

2. Akut tilbageholdelse 

Tilbageholdelse uden myndigheds forudgående tilladelse kan kun ske, hvis betingelserne for udøvelse af nødret er opfyldt. Se hertil beskrivelsen af nødret i den generelle instruks. 

3. Registrering og indberetninger 

Godkendt brug af tilbageholdelse i boligen skal registreres første gang, det tages i brug og efterfølgende hver gang borgeren modsætter sig brugen. Registrering skal foretages straks og senest dagen efter episoden har fundet sted af den medarbejder, der har iværksat tilbageholdelsen. Lederen har pligt til at sørge for opfølgning og refleksion, og at indsende indberetningsskemaerne (Socialstyrelsens skema 1) én gang om måneden.

Skema 1 findes her. Bemærk, at skemaerne også kan udfyldes via Nexus.

Indsendelse på borgere tilknyttet team Sundhed, træning og ældre skal ske til mailadressen: socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. Visitationen.

Indsendelse på borgere tilknyttet team Voksne med særlige behov skal ske til mailadressen: socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. Team særlige behov.

 • Journaliseres via SBSYS/NEXUS på borgers sag.
 • med sikker post til Socialtilsyn Hovedstaden (socialtilsyn@frederiksberg.dk), hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden og
 • til Borgerens egen handlekommune (sikker post), hvis denne er en anden end Gribskov Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag i Nexus.

4. Udarbejdelse af § 136 handleplan

Kommunen har efter SEL § 136, stk. 2, jf. stk. 1 pligt til at udarbejde en handleplan for alle personer, overfor hvem der er truffet beslutning om magtanvendelse.

På ældreområdet

Handleplanen udarbejdes af tilbuddet/plejecentret - så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

På handicapområdet

Handleplanen udarbejdes af botilbuddet i samarbejde med myndighedsteamet og så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

Handleplanens indhold

Handleplanen jf. SEL § 141 skal angive:

 • formålet med indsatsen således at behovet for indgreb kan afsluttes
 • hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet
 • den forventede varighed af indsatsen

5. Dokumentationskrav 

I forbindelse med magtanvendelsen skal følgende punkter dokumenteres i NEXUS/SBSYS:

 • Formålet med magtanvendelsen.
 • Hvad der forgæves er gjort/overvejet for at undgå magtanvendelsen
 • At der er søgt og opnået forhåndsgodkendelse.
 • Hvornår magtanvendelsen er sat i værk.
 • Hvilket tilsyn, lederen har besluttet under magtanvendelsen, overvejelserne herom og hvornår der er ført tilsyn.

6. Efter 1. januar 2020

§ 127 ophæves og erstattes af § 124d om fastholdelse m.v.
Fastholdelse m.v. indføres i en nye hjemmel § 124d. Personalet kan med den hjemmel akut og uden forudgående godkendelse fastholde eller føre en borger tilbage til bolig eller andet opholdsrum. Det vil de kunne, hvis borger udviser en adfærd, der er farlig for borger selv eller andre. Indgrebet kan begæres prøvet som administrativ frihedsberøvelse efter retsplejeloven. Indgrebet skal registreres og indberettes til personale leder og kommunen. Borger har ret til advokatbistand.