Bilag D - Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL § 126a)

1. Lovens betingelser for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer 

Det er som udgangspunkt frivilligt for borgeren, om borgeren ønsker (hjælp til) personlig hygiejne.

Undtagelsesvist kan det tillades at fastholde borgeren i en begrænset periode for at sikre gennemførelse af hygiejnen.

Følgende betingelser skal være opfyldt og dokumenteret i NEXUS/SBSYS, før fastholdelse i hygiejnesituationer lovligt vil kunne anvendes som magtmiddel i forhold til en borger:

 • borgeren har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp (§§ 83-87 eller §§ 101-104).
 • Hvis borgeren er i stand til at give informeret samtykke, skal alt hvad der er muligt, forinden være foretaget for at opnå borgerens frivillige medvirken til varetagelse af borgerens hygiejne.
 • Alle andre muligheder end brug af fastholdelse i hygiejnesituationer skal være forgæves afprøvet eller overvejet, herunder om borgerens basale behov for personlig hygiejne med respekt for borgerens selvværd og livsførelse kan varetages på anden vis, eksempelvis ved ændring af rutiner, motivationsmetoder mm.
 • Fastholdelse i hygiejnesituationer kan kun ske efter forudgående tilladelse fra Myndighedsafdelingen og kun, hvis det er absolut nødvendigt for at kunne varetage omsorgspligten i forbindelse med følgende situationer:
  o Tandbørstning
  o Barbering
  o Hårvask, badning og tøjskift
  o Klipning af hår og negle
  o Skiftning af bleer og bind
  o Plejning af hud
  o Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule

Listen er udtømmende, dvs. der er ikke andre situationer, hvor fastholdelse af hygiejnemæssige grunde er tilladt.

 • Myndigheds tilladelse skal være tidsbegrænset (maksimalt 3 måneder, hvorefter der kan søges forlængelse til maksimalt 6 måneder, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 4). Herefter vi myndigheds ikke længere kunne give tilladelse.
 • Tilladelsen fra myndighed skal indeholde en konkret beskrivelse af, hvilke konkrete hygiejneforhold tilladelsen vedrører.
 • Akut fastholdelse i hygiejnesituationer (uden forudgående tilladelse) kan kun ske, hvis betingelserne for udøvelse af nødret er opfyldt (se nedenfor under nødret).

2. Ibrugtagning (når tilladelsen fra myndighed er givet) 

Fastholdelsen må kun ske i overensstemmelse med tilladelsens indhold og ikke i forbindelse med øvrige hygiejnesituationer.

Personalet må kun anvende hænder, arme og overkrop til fastholdelsen. Det er ikke tilladt at bruge sin kropsvægt til at holde borgeren nede, ligesom det ikke er tilladt at bruge hjælpemidler til fastholdelsen.

Fastholdelsens intensitet må aldrig få karakter af et legemligt overgreb.

Personalet skal løbende vurdere, om der er mulighed for at iværksætte andre foranstaltninger end magtanvendelse via fastholdelse i hygiejnesituationer.

3. Registrering og indberetninger 

Godkendt brug af fastholdelse i hygiejnesituationer skal registreres første gang, tilladelsen tages i brug og efterfølgende hver gang borgeren modsætter sig brugen. Registreringen skal foretages straks og senest dagen efter episoden har fundet sted af den medarbejder, der har fastholdt borgeren. Lederen har pligt til at sørge for opfølgning og refleksion, og at indsende indberetningsskemaerne (Socialstyrelsens skema 1) én gang om måneden.

Skema 1 findes her. Bemærk, at skemaerne også kan udfyldes via Nexus.

Indsendelse på borgere tilknyttet team Sundhed, træning og ældre skal ske til mailadressen: socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. Visitationen.
Indsendelse på borgere tilknyttet team Voksne med særlige behov skal ske til mailadressen: socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. Team særlige behov.

 • Journaliseres via SBSYS/NEXUS på borgers sag.
 • med sikker post til Socialtilsyn Hovedstaden (socialtilsyn@frederiksberg.dk), hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden og
 • til Borgerens egen handlekommune (sikker post), hvis denne er en anden end Gribskov Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag i Nexus.

4. Udarbejdelse af § 136 handleplan

Kommunen har efter SEL § 136, stk. 2, jf. stk. 1 pligt til at udarbejde en handleplan for alle personer, overfor hvem der er truffet beslutning om magtanvendelse.

På ældreområdet

Handleplanen udarbejdes af tilbuddet/plejecentret - så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

På handicapområdet

Handleplanen udarbejdes af botilbuddet i samarbejde med myndighedsteamet og så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

Handleplanens indhold

Handleplanen jf. SEL § 141 skal angive:

 • formålet med indsatsen således at behovet for indgreb kan afsluttes
 • hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet
 • den forventede varighed af indsatsen

5. Dokumentationskrav 

I forbindelse med magtanvendelsen skal følgende punkter dokumenteres i NEXUS/SBSYS:

 • Formålet med magtanvendelsen.
 • Hvad der forgæves er gjort/overvejet for at undgå magtanvendelsen
 • At der er søgt og opnået forhåndsgodkendelse.
 • Hvornår magtanvendelsen er sat i værk.
 • Hvilket tilsyn, lederen har besluttet under magtanvendelsen, overvejelserne herom og hvornår der er ført tilsyn.

6. Omsorgsmidler 

Foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed eller forhindre skader og som ikke samtidig mod borgerens vilje forhindrer denne i at flytte sig fra et sted til et andet, er ikke magtanvendelse – men er det man kalder omsorgspligt.

Eksempel:
Klaus, der er dement, kan godt selv gå i bad, men udviser utryghed. Personalet har fundet ud af, at denne utryghed forsvinder, hvis en medarbejder holder fast i overarmen på Klaus, mens han bader.

Medarbejderen giver slip, så snart Klaus gør tegn til at han vil ud af badet igen.

7. Akut behov for fastholdelse i hygiejnesituationer (nødret) 

Fastholdelse i hygiejnesituationer, uden forhåndsgodkendelse, må kun finde sted i nødstilfælde.

Læs nedenstående eksempel:

Marie bruger ble og vil kun medvirke til at få bleen skiftet af 3 bestemte medarbejdere, som alle har sygemeldt sig fredag morgen. Plejehjemslederen tror på, at andre medarbejdere vil kunne motivere Marie til at acceptere bleskift af andre af stedets ansatte, men fredag eftermiddag er det endnu ikke lykkes, og Marie viser tydelige tegn på gener og ubehag. Personalet er bekymret, fordi Marie i forvejen lider af hudløshed og eksem i bleområdet. Lægen har indskærpet, at det er vigtigt med hyppige bleskift. Af hensyn hertil og til Maries værdighed (lugtgener og udsivning) er der ingen tvivl om, at bleskift ikke kan vente længere. En tilladelse kan i givet fald først indhentes mandag morgen, dvs. 2 ½ døgn senere.

I denne situation vil betingelserne for akut fastholdelse (= uden tilladelse) ved skift af ble og tøjskift være opfyldt, fordi

 • Det er absolut nødvendigt for at varetage omsorgspligten.
 • Det er ikke muligt at gennemføre nødvendigt bleskift på anden vis.
 • Ulovligheden (at der ikke er tilladelse) er af mindre betydning i forhold til den skade, der afværges.
 • Situationen har ikke kunnet forudses.

Fastholdelse i hygiejnesituationer, uden godkendelse, skal registreres straks og senest dagen efter episoden. Indberetningsskemaet (Socialstyrelsens skema 2) skal indsendes senest på 3. dagen efter magtanvendelsen har fundet sted til de adresser, der nævnt ovenfor under afsnittet Registreringer og indberetninger.

8. Fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer – borgere i egen bolig 

Reglerne om fastholdelse i hygiejnesituationer gælder også for borgere, der modtager personlig hjælp i egen bolig.

Også ved fastholdelse af borgere i egen bolig under bleskift, badning eller i anden hygiejnesituation, skal der være en forudgående tilladelse fra myndighed, medmindre der opstår et akut behov.

Al fastholdelse skal indberettes på Socialstyrelsens skema 1 (hvis forhåndsgodkendt), eller skema 2 (hvis akut behov) efter ovenstående retningslinjer.

9. Efter den 1. januar 2020

Også her bliver reglerne ændret den 1. januar 2020.

§ 126a ophæves og splittes op i 2 nye bestemmelser.

Ny § 136a gælder for handicappede. Personalet vil kort kunne fastholde, hvis det er nødvendigt pga. omsorg, sikkerhed eller værdighed for borger. Der vil være tale om faktisk forvaltningsvirksomhed, der ikke skal forhåndsgodkendes. Indgrebet skal registreres og indberettes. Personalelederen skal vurdere, om indberetningen giver behov for godkendelse for en tidsbegrænset periode. Personalelederen skal bede om kommunens godkendelse ved fastholdelse mere end én gang på 6 måneder. Ved kommunens godkendelse (12 måneder), skal der laves en handleplan. Listen over mulige former for indgreb af hensyn til hygiejnen vil blive udvidet ved den kommende revision af magtanvendelsesbekendtgørelsen.

Er borger mentalt svækket (fx dement), vil ny § 136c skulle bruges. Her kan personalet også kort fastholde, hvis det er nødvendigt pga. omsorg, sikkerhed eller værdighed for borger. Der vil være tale om faktisk forvaltningsvirksomhed (ikke forhåndsgodkendelse), som skal registreres og indberettes til personaleleder, kommune og tilsyn. Der vil skulle laves handleplan efter hvert indgreb. Den udtømmende liste over typer af indgreb vil blive ophævet ved opdatering af magtanvendelsesbekendtgørelsen.