Bilag C Instruks for fysisk fastholdelse og føring til et andet rum (SEL § 126)

1. Lovens betingelser for fysisk fastholdelse og føring til et andet rum

Følgende betingelser skal være opfyldt, før fastholdelse eller føring til andet rum lovligt vil kunne anvendes som magtmiddel i forhold til en borger:

 • Borgeren har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp (§§ 83-87 eller §§ 101-104).
 • Hvis borgeren er i stand til at give informeret samtykke, skal alt hvad der er muligt, forinden være foretaget for at opnå borgerens frivillige medvirken.
 • Alle andre muligheder end fastholdelse og føring til andet rum skal være forgæves afprøvet eller overvejet, herunder om risikoen for personskade kan forhindres på anden måde, eksempelvis ved beroligelse af borgeren, afledning mm.
 • Formålet med brug af fastholdelse eller føring til andet rum skal være at afværge en nærliggende risiko for væsentlig personskade. Der må ikke anvendes fastholdelse eller føring til andet rum med henblik på at begrænse borgerens mulighed for at færdes frit. Fastholdelse eller føring til andet rum skal være absolut nødvendig for at afværge en nærliggende risiko for at borgeren eller andre vil lide væsentlig personskade, dvs. mere end knubs og blå mærker. Væsentlig personskade er eksempelvis brækkede lemmer, hjernerystelse, kraniebrud, løse tænder, snitsår fra knive og lign., grov fysisk vold, bid, forbrændinger, forgiftning mm.
 • Verbale trusler, tjat, skrig, nap, spyt og lignende er ikke tilstrækkeligt.

At betingelserne har været opfyldt, skal efterfølgende dokumenteres i NEXUS/SBSYS.

Fastholdelse og føring kan kun ske akut.

Behovet for at fastholde en borger eller føre ham/hende til et andet opholdsrum vil altid opstå pludseligt – eller i hvert fald så hurtigt, at det er utopi at skulle afvente en tilladelse fra en myndighed udenfor plejehjemmet/botilbuddet. Derfor forudsætter lovgivningen også, at fastholdelse eller føring til andet rum kun kan ske på baggrund af en akut opstået situation.

Det vil derfor i sig selv være ulovlig magtanvendelse at udføre forud planlagt fastholdelse eller føring til andet rum, og derfor kan myndighed heller ikke lovligt give tilladelse til en sådan magtanvendelse.

Beslutningen om fastholdelse skal træffes på stedet af personalet på plejehjemmet/botilbuddet, når f.eks. en beboer helt uden varsel begynder at slå med knytnæver på medbeboerne eller hvor en beboer relativt hurtigt bevæger sig fra at være støjende til at være truende til at være voldelig.

Eksempel:
Martin er en yngre autistisk mand, der med jævne mellemrum får psykotiske anfald. Medarbejderen og Martin sidder i dennes bolig og tegner. Pludselig springer Martin op, griber fat i medarbejderens arm og forsøger at bide medarbejderen. Medarbejderen tager fat i Martins arme og fører ham hen i sofaen i boligen. Medarbejderen taler roligt til Martin igennem hele episoden og fortsætter med at tale roligt til Martin. Da Martin er faldet til ro, gøres tegningen færdig.

Ved et akut indgreb foreligger der ikke formelt en myndighedsafgørelse, men det pågældende personale har truffet en afgørelse på kommunens vegne. Borger kan klage over den akutte magtanvendelse til Ankestyrelsen og skal derfor vejledes om denne mulighed. Det sker i praksis ved, at det relevante team i myndighed efter indberetningen af indgrebet og i forbindelse med vurderingen af magtanvendelsens lovlighed, sender borger (med kopi til evt. værge og botilbud) et brev med sin vurdering inkl. klagevejledning.

2. Fastholdelse og føring – hvordan? 

Fastholdelse skal altid ske så skånsomt og kortvarigt som muligt.

Personalet må kun anvende deres hænder/arme og overkrop til fastholdelsen og må kun holde fast i/om borgerens hænder, arme og eller krop – ikke i hår eller omkring hoved eller hals, medmindre situationen er omfattet af nødværgeret eller nødret.

Udenfor de situationer, der er omfattet af nødværgeretten/nødretten, er det således ikke tilladt at bruge f.eks. hjælpemidler eller sin kropsvægt til at holde borgeren nede. Endvidere er skub, slag, spark eller førergreb ikke tilladt, medmindre der er tale om nødværge/nødret. Det samme gælder greb i borgerens hår m.v.

Fastholdelsen skal altid kombineres med tryghedsskabende initiativer.

Personalet skal løbende vurdere, om der er mulighed for at iværksætte andre foranstaltninger end magtanvendelse via fastholdelse.

Det er ikke tilladt at føre en borger til et aflåst lokale eller til et lokale, hvor borgeren reelt ikke kan slippe ud fra, f.eks. fordi personalet totalt spærrer for udgangen.

3. Registrering og indberetninger 

Registreringen skal foretages straks og senest dagen efter.

Lederen har pligt til at sørge for opfølgning og refleksion, og at indsende indberetningsskemaerne (Socialstyrelsens skema 1) én gang om måneden.

Skema 1 findes her. Bemærk, at skemaerne også kan udfyldes via Nexus.

Indsendelse på borgere tilknyttet team Sundhed, træning og ældre skal ske til mailadressen: socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. Visitationen.
Indsendelse på borgere tilknyttet team Voksne med særlige behov skal ske til mailadressen: socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. Team særlige behov.

 • Journaliseres via SBSYS/NEXUS på borgers sag.
 • med sikker post til Socialtilsyn Hovedstaden (socialtilsyn@frederiksberg.dk), hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden og
 • til Borgerens egen handlekommune (sikker post), hvis denne er en anden end Gribskov Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag i Nexus.

4. Udarbejdelse af § 136 handleplan

Kommunen har efter SEL § 136, stk. 2, jf. stk. 1 pligt til at udarbejde en handleplan for alle personer, overfor hvem der er truffet beslutning om magtanvendelse.

På ældreområdet

Handleplanen udarbejdes af tilbuddet/plejecentret - så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

På handicapområdet

Handleplanen udarbejdes af botilbuddet i samarbejde med myndighedsteamet og så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

Handleplanens indhold

Handleplanen jf. SEL § 141 skal angive:

 • formålet med indsatsen således at behovet for indgreb kan afsluttes
 • hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet
 • den forventede varighed af indsatsen

5. Dokumentationskrav 

I forbindelse med magtanvendelsen skal følgende punkter dokumenteres i fagsystem på borgers sag:

 • Formålet med magtanvendelsen
 • Hvad der forgæves er gjort/overvejet for at undgå magtanvendelsen
 • Hvornår magtanvendelsen er sat i værk, og at den er sket akut.

6. Omsorgsmidler 

Foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed eller forhindre skader og som ikke samtidig mod borgerens vilje forhindrer denne i at bevæge sig, er ikke magtanvendelse – men er det man kalder omsorgspligt.

Eksempler kan være brug af afledning, beroligelsesteknikker, afværge-teknikker mv, som sikrer, at anvendelsen af fastholdelse eller føring til andet rum afværges eller minimeres mest muligt.

Omsorgsmidler må dog ikke bruges imod borgerens vilje. Så bruges det nemlig som et magtmiddel, og det vil under alle omstændigheder være ulovligt.

7. Fastholdelse og/eller føren af borgere som modtager hjælp i egen bolig 

Reglerne om fastholdelse og føren gælder også for borgere i egen bolig, der modtager personlig og/eller praktisk hjælp eller anden hjælp som nævnt i lovens § 124 a.
Hjemmeplejens personale skal derfor på tilsvarende vis som for akut magtanvendelse foretaget i plejeboliger og botilbud indberette det på Socialstyrelsens skema 2. Det gælder både lovlig fastholdelse og føren og handlinger som måtte være foretaget i nødværge eller som nødret, samt enhver anden form for magtanvendelse.

8. Efter 1. januar 2020

Den 1. januar 2020 indføres nye regler om fysisk guidning, afværgehjælp og fastholdelse m.v.
§ 126 ophæves således den 1. januar 2020.
Fysisk guidning kommer ind med en ny § 124b. Personalet kan fx lægge en arm om borgers skulder for at vise vejen, hvis borger er gået ind til en anden beboer. Der vil ikke være tale om magtanvendelse, men omsorg, når denne metode benyttes. Der er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed, som ikke vil skulle registreres og indberettes.
Derudover indføres en ny hjemmel til afværgehjælp med § 124c. Hvis fx borger ødelægger egne eller andres ting og dialog ikke virker, kan personalet kort fastholde / føre borger væk for at afværge væsentlig ødelæggelse af indbo eller andre værdier. Også her vil der være tale om faktisk forvaltningsvirksomhed, der ikke skal godkende. Men i modsætning til fysisk guidning, vil medarbejderen i disse tilfælde skulle registrere og indberette indgrebet til personaleleder og kommune.
Fastholdelse m.v. indføres i en nye hjemmel § 124d. Personalet kan med den hjemmel akut og uden forudgående godkendelse fastholde eller føre en borger tilbage til bolig eller andet opholdsrum. Det vil de kunne, hvis borger udviser en adfærd, der er farlig for borger selv eller andre. Indgrebet kan begæres prøvet som administrativ frihedsberøvelse efter retsplejeloven. Indgrebet skal registreres og indberettes til personale leder og kommunen. Borger har ret til advokatbistand.
Derudover indføres der en særlig regel i § 136d ved dementes grænseoverskridende eller konfliktskabende adfærd.