Bilag B – instruks for brug af særlige døråbnere (SEL § 125, stk. 3 og 4)

Serviceloven § 125, stk. 3 og 4, giver mulighed at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko.
Der er ikke tale om aflåsning af døre, men alene tale om påsætning af en forsinkende faktor, hvis formål er at gøre personalet opmærksomt på, at en beboer er ved at forlade botilbuddet. Det kan fx være dobbelte dørgreb, dobbeltryk for døråbning o. lign. Der er ikke tale om egentlige aflåsningssystemer.
Alle andre muligheder skal være forgæves afprøvet eller overvejet, herunder overvejelser om, hvorvidt ændringer i indretningen af boligen, vil kunne hindre, at borgeren er dørsøgende.
Hvis borgeren er i stand til at give informeret samtykke, skal alt, hvad der er muligt, forinden være foretaget, for at opnå borgerens frivillige medvirken til anvendelse af de særlige døråbnere.

1. Lovens betingelser for brug af særlige døråbnere 

Følgende betingelser skal være opfyldt og dokumenteret i NEXUS/SBSYS, før særlige døråbnere lovligt vil kunne anvendes som magtmiddel i forhold til en borger.

 • borgeren har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp (§§ 83-87 eller §§ 101-104).
 • Hvis borgeren er i stand til at give informeret samtykke, skal alt, hvad der er muligt, forinden være foretaget for at opnå borgerens frivillige medvirken til anvendelse af særlige døråbnere.
 • Alle andre muligheder end brug af særlige døråbnere skal være forgæves afprøvet eller overvejet, herunder overvejelser om, hvorvidt ændringer i indretningen af boligen vil kunne hindre, at borgeren er dørsøgende.
 • Formålet med brug af særlige døråbnere er, at borgeren forsinkes i sin handling. Der må ikke anvendes særlige døråbnere med henblik på helt at forhindre borgeren i at komme ud.
 • Der skal være nærliggende risiko for, at borgeren, eller andre, vil lide væsentlig personskade ved at borgeren forlader boligen.
 • Der skal foreligge en konkret viden om, at borgerens forladelse af boligen, vil indebære en nærliggende risiko for væsentlig personskade. Eksempelvis en konkret viden om, at borgeren ikke er trafiksikker, at borgeren søger stærkt trafikerede områder, at borgeren søger vandhuller og lignende eller at borgeren ikke kan orientere sig og dermed farer vild.
 • Brugen af en særlig døråbner skal være absolut påkrævet for at afværge en nærliggende risiko for, at borgeren eller andre vil lide væsentlig personskade ved at borgeren forlader boligen.
 • Der skal foreligge en forudgående tilladelse fra myndighed på anvendelse af særlige døråbnere. Tilladelsen skal være tidsbegrænset (Godkendelsen kan gives i op til 8 måneder ad gangen, hvorefter der kan søges forlængelse, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens § 8).

2. Ibrugtagning (når tilladelsen fra myndighed er givet) 

En særlig døråbner kan kun lovligt anvendes på yderdøre og kun som en forsinkende foranstaltning (fx dobbelt dørgreb, dobbelt tryk for døråbning mv). Der skal altid samtidig etableres en tilkaldefunktion ved døren, så beboere eller besøgende, der ikke selv kan finde ud af at åbne døren, kan tilkalde personale, der kan åbne døren. Muligheden for at tilkalde personale skal også omfatte den borger, der er omfattet af magtforanstaltningen, medmindre vedkommende samtidig er omfattet af en magtafgørelse efter SEL § 127 (tilbageholdelse i boligen).

Egentlige aflåsningssystemer er ikke tilladte. Det gælder også kodelåse.

Personalet skal løbende vurdere, om der er mulighed for at iværksætte andre foranstaltninger end magtanvendelse via særlige døråbnere.

3. Registrering og indberetninger 

Godkendt brug af særlige døråbnere skal registreres første gang, når den særlige døråbner monteres.

Registreringen skal foretages straks og senest dagen efter af den medarbejder, der har iværksat monteringen af den særlige døråbner. Lederen har pligt til at sørge for opfølgning og refleksion, og at indsende indberetningsskemaerne (Socialstyrelsens skema 1) én gang om måneden.
Skema 1 findes her. Bemærk, at skemaerne også kan udfyldes via Nexus.
Indsendelse på borgere tilknyttet team Sundhed, træning og ældre skal ske til mailadressen: socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. Visitationen.

Indsendelse på borgere tilknyttet team Voksne med særlige behov skal ske til mailadressen: socialogsundhed@gribskov.dk, skriv att. Team særlige behov.

 • Journaliseres via SBSYS/NEXUS på borgers sag.
 • med sikker post til Socialtilsyn Hovedstaden (socialtilsyn@frederiksberg.dk), hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden og
 • til Borgerens egen handlekommune (sikker post), hvis denne er en anden end Gribskov Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag i Nexus.

4. Udarbejdelse af § 136 handleplan

Kommunen har efter SEL § 136, stk. 2, jf. stk. 1 pligt til at udarbejde en handleplan for alle personer, overfor hvem der er truffet beslutning om magtanvendelse.

På ældreområdet

Handleplanen udarbejdes af tilbuddet/plejecentret - så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

På handicapområdet

Handleplanen udarbejdes af botilbuddet i samarbejde med myndighedsteamet og så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

Handleplanens indhold

Handleplanen jf. SEL § 141 skal angive:

 • formålet med indsatsen således at behovet for indgreb kan afsluttes
 • hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet
 • den forventede varighed af indsatsen

5. Dokumentationskrav 

I forbindelse med magtanvendelsen skal følgende punkter dokumenteres i NEXUS/SBSYS:

 • Formålet med magtanvendelsen.
 • Hvad der forgæves er gjort/overvejet for at undgå magtanvendelsen
 • At der er søgt og opnået forhåndsgodkendelse.
 • Hvornår magtanvendelsen er sat i værk.
 • Hvilket tilsyn, lederen har besluttet under magtanvendelsen, overvejelserne herom og hvornår der er ført tilsyn.

6. Omsorgsmidler (herunder indretning af boligen) 

Foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed eller forhindre skader og som ikke samtidig, mod borgerens vilje, forhindrer denne i at flytte sig fra et sted til et andet, er ikke magtanvendelse – men er det, man kalder omsorgspligt.

Eksempler kan være brug af vindspil ved hoveddøren, brug af butiksklokke ved hoveddøren mv., som øger personalets opmærksomhed, når hoveddøren åbnes eller en særlig indretning i boligen, brug af særlige farver, planter mv. i indretningen af boligen, som øger borgerens tryghed i boligen. Det bemærkes, at det ikke er magtanvendelse at låse hoveddøren i det omfang, man normalt holder disse døre låst for at forhindre tyveri eller besøg af uvedkommende. Dette gælder både i dag- og nattetimerne. Beboerne skal dog kunne åbne døren indefra eller kunne tilkalde hjælp til at åbne døren.

Tryghedsskabende foranstaltninger må dog ikke bruges mod borgerens vilje eller for at forhindre borgeren i ”med vilje” at forlade boligen. Så bruges det nemlig som et magtmiddel, og det vil under alle omstændigheder være ulovligt.

7. Efter 1. januar 2020 

Den 1. januar 2020 bliver § 125, stk. 3 og 4 til § 125, stk. 1 og 2.

Ellers vil reglen være uændret, dvs. der vil fortsat være krav om forhåndsgodkendelse.

Fra den 1. januar 2020 kommer en ny regel ind i lovens § 128c om låsning og sikring af yderdøre. Kommunen kan efter den nye regel godkende aflåsning af beboers egen bolig i botilbud for en afgrænset periode. Godkendelse kan gives, hvis der er risiko for, at beboeren forlader boligen og udsætter sig selv eller andre for fare.

Der vil ikke være mulighed for at godkende aflåsning af døre til botilbuddets indendørs fællesarealer. Der skal altid være en uaflåst dør i borgerens egen bolig.