Styrk hverdagen og Vi træner sammen – terapeuter og SOSUhjælpere

Rehabilitering efter §83a: Terapeuter og plejepersonales roller og ansvar i samarbejdet mellem hjemmepleje og træningen

Målgruppe

Terapeuter i træningen og SOSUhjælpere og SSA’er i hjemmeplejen
Desuden planlæggere i hhv. træningen og hjemmeplejen.

Formål

At medarbejdere, der er involveret i den daglige drift af Styrk Hverdagen og Vi træner sammen, anvender aftalte arbejdsgange og har forståelse for roller, ansvar og forpligtelser i samarbejdet.

Samarbejde og kommunikation – SOSUhjælper eller SSA

Opstart:

 • Hjemmeplejen starter som regel op, inden terapeuten har været ude på sit første besøg
  • SOShjælper /SSA Orienterer sig i oplægget fra Visitationen – helst i den samlede faglige vurdering eller i de relevante faglige notater
  • Rehab-indsatserne udføres så vidt muligt på en inddragende måde. Prøv at motivere borger til at indgå aktivt i forløbet. Brug evt. ”Motivationsguiden”.
   Terapeuten lægger en plan for hele forløbet ved sit første besøg
 • Der afholders2 besøg, hvor både terapeuten og SOSUhjælper / SSA deltager
  • Ved det første fælles besøg aftales Styrk Hverdagen-forløbet:
  • aftales, hvilke opgaver I hver især har – borger, terapeuten og SOSUhjælper/SSA
 • Ved det andet fælles besøg for Vi-træner-sammen instrueres SOSUhjælper /SSA af terapeuten i de øvelser, der skal uføres sammen med borger.
  SOSUhjælper / SSA kontakter terapeut, hvis der er problemer med at være fremme til de fælles møder. Terapeutens tlf.nr. står på kørelisten.

Undervejs:

 • SOSUhjælper / SSA orienterer sig ved hvert besøg i borgers DRP for at se, om der er ændringer i fht plejens opgaver i rehabiliteringen
 • Styrk Hverdagen: SOSUhjælper / SSA udfører de planlagte opgaver
  • Ændringer i det, borger kan udføre, noteres som Observation og tagges med ”Rehab 83A”. Hvis borger ikke ønsker at samarbejde, eller ikke kan udføre det aftalte noteres på samme måde. På den måde kan terapeuten let genfinde hjælpers notater
  • Ved spørgsmål kan terapeuten kontaktes

 • Vi-træner-sammen: SOSUhjælper / SSA orienterer sig også i borgers blå Vi-træner sammen-mappe og borger udfører øvelserne sammen med hjælpe
  • Vi-træner-sammen-øvelserne udføres og øvelserne ”scores” i den blå borgermappe
  • Ved spørgsmål kan terapeuten kontaktes
 • Observationer, der ikke har noget med Styrk Hverdagen at gøre, skrives som vanligt som Observation, men tagges ikke

Afslutning:

 • De rehabiliterende indsatser fortsætter, indtil der kommer besked fra Visitationen
 • Ved afslutningen af forløbet afgør visitator om borgers hjælp skal fortsætte eller afsluttes
 • Ved fortsat hjælp er det vigtigt at arbejde på at vedligeholde de funktioner, som borger har oparbejdet i løbet af Styrk Hverdagen-forløbet
 • Nogle borgere vil fortsætte deres Vi-træner-sammen-forløb i nogle uger efter at Styrk Hverdagen er afsluttet. I alt max 8 uger fra terapeuten er startet
Samarbejde og kommunikation - Terapeuten

Terapeuten er tovholder på Styrk Hverdagen-forløbet. Det er derfor hende,

 •  der skriver planen for Styrk Hverdagen-forløbet
 • der tilrettelægger øvelserne i Vi-træner-sammen
 • der vurderer, om der er er indsatser, der kan afsluttes undervejs
 • der evaluerer borgers funktionsevne ved forløbets afslutning
 • der skriver til Visitationen ved afslutning

Opstart

Det første besøg aflægges helst inden for de første 2 uger efter bestilling af Styrk Hverdagen.

Ved første besøg

 • opstilles mål for forløbet i samarbejde med borger
 •  forløbet planlægges
 •  evt. test udføres og dokumenteres

Ved første fælles besøg

 • drøftes planen for rehabilitering sammen med borger og
  hjælper, så det sikres, at man arbejder frem mod samme mål

Ved det andet fælles besøg

 •  instrueres hjælper og borger i DigiRehab-træningen

Undervejs:

 • orienterer terapeut sig i hjælpers notater og justerer aktiviteter sammen med borger
 •  ændringer, som hjælper skal kende, skrives til planlægger, der overfører disse til DRP

Afslutning:

 • Når borger har nået målet for sin rehabilitering eller når tidsrammen for forløbet er nået, evaluerer terapeuten borger
  •  Funktionsevnetilstande, herunder det Faglige notat, opdateres
  •  Det sikres, at handlinger, som fortsat skal udføres af plejen, fremgår af DRP – ellers skrives til hjemmeplejens planlægger
  •  Handlingsanvisninger, der ikke længere har relevans, inaktivere
  • o Der sendes advis til visitator, som på baggrund af evalueringen afgør, om hjælpen kan afsluttes eller skal overgå til §83.
 • Ved borgere, der har afsluttet et Styrk Hverdagen forløb tidligere end de 8 uger, fortsætter Vi-træner-sammen, indtil borger har fået ca. 14 ganges træning - i alt 8 uger fra terapeutens første besøg
  •  Herefter sluttester terapeuten borger og sikrer, at hjælpers ”scoringer” er dokumenteret elektronisk
  •  Der sendes advis til hjemmeplejen om, at træningen afsluttes
Ordforklaring

Styrk Hverdagen:

Gribskov Kommunes rehabiliteringstilbud efter Servicelovens § 83a. Rehabiliteringen forestås af Altiden og leverandører af hjemmepleje i fællesskab. Det enkelte forløb tovholdes altid af en terapeut fra Altiden.

Vi-træner-sammen:

Et træningstilbud for borgere, der er visiteret til Styrk Hverdagen. Består af 2 x 20 min. styrketræning / uge i ca. 8 uger. Træningen udføres sammen med hjælper efter instruktion fra terapeut og understøttes af printet træningsprogram. Borger scores af hjælper i skema i den blå borgermappe efter hver seance

Digirehab:

Et Digitalt understøttet styrketræningsprogram, der tager udgangspunkt i borgers formåen, og hvor systematisk monitorering af fremdrift er mulig.

DRP:

Døgnrytmeplan

Spørgsmål

Spørgsmål og kommentarer til denne vejledning kan rettes til Gitte Widmer eller Lise Bernhard.

gwidm@gribskov.dk
lhber@girbskov.dk

Næste opdatering af vejledningen

Revisionsdato: 1.september 2019

Næste revisionsdato: 1. februar. 2020

Revideres af: Gitte Widmer og Lise Bernhard

Ansvarlig for revision: Gitte Widmer