Styrk hverdagen

Styrk Hverdagen er et forløb, der har til formål at støtte borgere, som har fået svært ved at klare nogle af hverdagens gøremål.

Styrk Hverdagen er et målsat og tidsafgrænset, rehabiliterende forløb, hvor borger og
terapeuter fra Genoptræning Gribskov samarbejder med plejepersonale fra
kommunens leverandører af personlig og praktisk hjælp om at nå de mål, som borger
ønsker at nå med sit Styrk Hverdagen-forløb. Plejepersonalet består primært af
SOSUhjælpere. I visse tilfælde vil der også indgå SOSUassistenter og sygeplejersker i
forløbet. Forløbet kan maksimalt vare 8 uger. Under forløbet vil borger opleve at få
trænet hverdagens aktiviteter, evt. træne fysisk ved hjælp af et digitalt
træningsprogram, DigiRehab og, hvis det skønnes nødvendigt, afprøve udvalgte
hjælpemidler. Hele forløbet er tovholdt af terapeuten.

 • tager udgangspunkt i borgerens vurderede behov for hjælp, ønsker, mål og
  hele livssituation. Det handler om at finde ind til borgerens motivation og
  arbejde derfra.
 • arbejder med en fælles, tværfaglig plan for indsatsen, hvor borgerens egne mål
  er beskrevet. Hvis borgerens tilstand ændrer sig, justerer vi også mål og
  planer.
 • arbejder tæt sammen på tværs af fagligheder for eksempel mellem genoptræningen og
  plejen og med andre fagligheder. Vi inddrager også borgere og pårørende mest
  muligt.

Styrk Hverdagen Håndbog

Styrk hverdagen og Vi træner sammen - terapeuter og SOSUhjælpere

Styrk hverdagen og Vi træner sammen - planlæggere